Spring naar hoofd-inhoud

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie
De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming verwijzen wij u naar onze verklaring inzake gegevensbescherming die onderaan deze tekst staat.
 

Verzameling van gegevens op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?
De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. De contactgegevens van de websitebeheerder vindt u in de rubriek "Informatie over de verantwoordelijke partij" in dit privacybeleid.


Hoe verzamelen wij uw gegevens?
Enerzijds worden uw gegevens verzameld doordat u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier. Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop een pagina is opgeroepen). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website betreedt.


Waar gebruiken wij uw gegevens voor?
Een deel van de gegevens wordt verzameld met het oog op een foutloze dienstverlening op de website. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.


Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?
U hebt het recht om te allen tijde kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht te eisen dat deze gegevens worden gecorrigeerd of gewist. Indien u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken voor de toekomst. U hebt ook het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen over deze en andere vragen op het gebied van gegevensbescherming.

2. Hosting

IONOS
Wij hosten onze website bij IONOS SE. De provider is IONOS SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur (hierna "IONOS" genoemd). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelt IONOS verschillende logbestanden, waaronder uw IP-adressen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van IONOS: https://www.ionos.de/terms-gtc/terms-privacy.
Het gebruik van IONOS is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Wij hebben er een legitiem belang bij dat onze website zo betrouwbaar mogelijk wordt gepresenteerd. Indien om toestemming is verzocht, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van artikel.
6 par. 1 lit. a DSGVO en 25 par. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) omvat, zoals gedefinieerd in de TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.


Orderverwerking
Wij hebben met bovengenoemde aanbieder een overeenkomst gesloten over de verwerking van bestellingen (AVV). Dit is een contract dat vereist is door de wetgeving inzake gegevensbescherming, die waarborgt dat de provider de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en met inachtneming van de GDPR.

3 Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming
De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming. Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Deze
Privacybeleid legt uit welke informatie wij verzamelen en hoe wij die gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.
Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht op het internet (bv. bij communicatie per e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Nota over het verantwoordelijke bureau
De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:
9graden architectuur
Schothorsterlaan 11
3822 NA Amersfoort
Tel +31 33 4702436
info@9graden.net


De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.) vaststelt.

Bewaartermijn
Tenzij in deze gegevensbeschermingsverklaring een specifiekere bewaartermijn wordt vermeld, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel van de verwerking van de gegevens niet meer van toepassing is. Indien u een rechtmatig verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij wij andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bijv. bewaartermijnen volgens de belasting- of handelswetgeving); in het laatste geval worden de gegevens verwijderd zodra deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Algemene informatie over de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking op deze website
Indien u toestemming heeft gegeven voor gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO of Art. 9 para. 2 lit. a DSGVO indien bijzondere categorieën van gegevens worden verwerkt in overeenstemming met Art. 9 para. 1 DSGVO. In geval van uitdrukkelijke toestemming voor de doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen vindt de gegevensverwerking ook plaats op basis van art. 49 lid 1 lit. a DSGVO. Indien u toestemming hebt gegeven voor het opslaan van cookies of voor de toegang tot informatie in uw eindapparaat (bijv. via device fingerprinting), is de gegevensverwerking ook gebaseerd op 25 par. 1 TTDSG. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Indien uw gegevens nodig zijn om een contract na te komen of om precontractuele maatregelen uit te voeren, verwerken wij uw gegevens op basis van Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO. Indien uw gegevens bovendien nodig zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen, verwerken wij ze op grond van art. 6 lid 1 lit. c DSGVO. De gegevensverwerking kan ook gebaseerd zijn op ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Informatie over de relevante rechtsgrondslag in elk afzonderlijk geval wordt verstrekt in de volgende paragrafen van deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking
Veel gegevensverwerkingsprocedures zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast.


Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in speciale gevallen en tegen direct marketing (art. 21 DSGVO)
INDIEN DE GEGEVENSVERWERKING GESCHIEDT OP BASIS VAN ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F DSGVO, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BIJZONDERE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGRONDSLAG WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DEZE VERKLARING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF DE VERWERKING DIENT OM RECHTSVORDERINGEN TE DOEN GELDEN, UIT TE OEFENEN OF TE VERDEDIGEN (BEZWAAR OP GROND VAN ARTIKEL 21, LID 1, DSGVO).

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT MET HET OOG OP DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE MARKETING; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DIE VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECT MARKETING. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECT MARKETING (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21 LID 2 DSGVO).
 

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit
In geval van inbreuken op de GDPR hebben betrokkenen het recht beroep in te stellen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk hebben. Het recht van beroep doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst, in een gangbaar, machineleesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overhandigen. Indien u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke partij, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch haalbaar is.

Informatie, schrapping en correctie
In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, het recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen in verband met deze en andere vragen die u zou kunnen hebben over persoonsgegevens.

Recht op beperking van de verwerking
U hebt het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Daartoe kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  •  Indien u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij gewoonlijk tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de verificatie heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is/gebeurd, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van wissing.
  • Indien wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u hebt ze nodig om rechtsvorderingen uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, hebt u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen in plaats van wissing.
  • Indien u overeenkomstig artikel 21, lid 1, DSGVO bezwaar heeft aangetekend, moet een afweging van uw en onze belangen worden gemaakt. Zolang nog niet vaststaat wiens belangen prevaleren, hebt u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om redenen van groot openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat.

4. Verzameling van gegevens op deze website

Cookies
Onze internetpagina's maken gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden en brengen geen schade toe aan uw eindapparaat. Zij worden ofwel tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) ofwel permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessiecookies worden aan het eind van uw bezoek automatisch gewist. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden verwijderd.

In sommige gevallen kunnen cookies van andere bedrijven ook op uw eindapparaat worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat gebruik te maken van bepaalde diensten van het externe bedrijf (bijv. cookies voor de verwerking van betalingsdiensten). Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde websitefuncties zonder deze niet zouden werken (bv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of om advertenties weer te geven.

Cookies die noodzakelijk zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren, om bepaalde door u gewenste functies te bieden (bijv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies om het webpubliek te meten) (noodzakelijke cookies) worden opgeslagen op basis van Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO, tenzij een andere wettelijke basis wordt aangegeven.
De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van noodzakelijke cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Indien toestemming is gevraagd voor de opslag van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van deze toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO en 25 lid 1 TTDSG); de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als u cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Indien cookies door derden of voor analysedoeleinden worden gebruikt, zullen wij u hierover in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring apart informeren en zo nodig om uw toestemming vragen.

Serverlogbestanden
De aanbieder van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze zijn:

  •     browsertype en browserversie
  •     Gebruikt besturingssysteem
  •     verwijzende URL
  •     Hostnaam van de computer die toegang heeft
  •     Tijd van de serveraanvraag
  •     IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Het verzamelen van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.

De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisering van zijn website - hiertoe moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax
Indien u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, worden uw aanvraag en alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw aanvraag. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. b DSGVO indien uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons rechtmatig belang bij de doeltreffende behandeling van de aan ons gerichte verzoeken (art. 6, lid 1, onder f), DSGVO) of op uw toestemming (art. 6, lid 1, onder a), DSGVO) indien daarom is verzocht; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt ze te wissen, uw toestemming om ze op te slaan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven onverlet.

5. Plugins und Tools

MyFonts
Deze site gebruikt zogenaamde webfonts van MyFonts Inc., 600 Unicorn Park Drive, Woburn, Massachusetts 01801 USA (hierna MyFonts genoemd) voor de uniforme weergave van fonts. Dit zijn lettertypes die in uw browser worden geladen wanneer u onze website bezoekt, om te zorgen voor een uniform lettertype bij de weergave van de website.

De lettertypes worden lokaal geïnstalleerd. Er worden geen persoonlijke gegevens doorgegeven aan MyFonts. Het gebruik van de lettertypes is gebaseerd op ons rechtmatig belang bij een uniforme presentatie van onze website (Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO).


OpenStreetMap
Wij maken gebruik van de cartografische diensten van de OpenStreetMap Foundation (adres: St John's Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, Verenigd Koninkrijk) voor de geografische weergave van de sites. Uw internetbrowser of internetapplicatie maakt verbinding met servers die worden beheerd door OSMF en die zich in het Verenigd Koninkrijk en andere landen bevinden. De exploitant van deze website heeft geen zeggenschap over deze verbindingen en over de verwerking van uw gegevens door OSMF. Voor meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens door OSMF, zie: wiki.osmfoundation

 

YouTube
Op sommige van onze websites sluiten we YouTube-video's in. De exploitant van de betreffende plugins is YouTube, LLC, (adres: 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA). Wanneer u een website met de YouTube-plugin bezoekt, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Daarbij wordt YouTube geïnformeerd welke websites je bezoekt. Als je bent ingelogd op je YouTube-account, kan YouTube je surfgedrag aan jou persoonlijk toewijzen. Je kunt dit voorkomen door eerst uit te loggen uit je YouTube account.

Als een YouTube-video wordt gestart, gebruikt de aanbieder cookies die informatie verzamelen over het gedrag van de gebruiker.

Als u het opslaan van cookies voor dit Google-add-programma heeft gedeactiveerd, zult u bij het bekijken van YouTube-video's niet met dergelijke cookies te maken krijgen. YouTube slaat echter ook niet-persoonlijke gebruiksinformatie op in andere cookies. Indien u dit wenst te voorkomen, dient u het opslaan van cookies in uw browser te blokkeren.

Meer informatie over gegevensbescherming bij "YouTube" is te vinden in de verklaring gegevensbescherming van de aanbieder op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/


MapBox
Wij gebruiken MapBox API, een dienst van MapBox Inc. (adres: 740 15th Street NW, 5th Floor, Washington, District of Columbia 20005, VS), hierna alleen "MapBox" genoemd. Wij gebruiken MapBox om geografische informatie visueel weer te geven. Bij het gebruik van MapBox verzamelt, verwerkt en gebruikt MapBox ook gegevens over het gebruik van de kaartfuncties door de bezoekers.

Door certificering in het kader van het EU-VS Privacy Shield garandeert MaBox dat ook bij de verwerking van gegevens in de VS wordt voldaan aan de eisen inzake gegevensbescherming van de EU. De rechtsgrondslag is Art. 6 para. 1 lit. f) DSGVO. Ons legitiem belang ligt in het optimaliseren van de functionaliteit van onze website.

Wanneer u een van onze internetpagina's oproept waarin de MapBox-dienst is geïntegreerd, slaat MapBox via uw internetbrowser een cookie op uw eindapparaat op. Hiermee wordt informatie over uw gebruik van onze website, met inbegrip van uw IP-adres, overgebracht naar een MapBox-server in de VS en daar opgeslagen. Deze gegevens worden verwerkt met het oog op de weergave van de website of de functionaliteit van de MapBox-dienst. MapBox kan deze informatie met derden delen indien de wet dit voorschrijft of indien de informatie door derden namens MapBox wordt verwerkt.

De "Servicevoorwaarden" die door MapBox worden aangeboden op www.mapbox.com/tos/ bevatten nadere informatie over het gebruik van MapBox en over de gegevens die door MapBox worden verkregen.

Indien u niet akkoord gaat met deze verwerking, hebt u de mogelijkheid om de installatie van cookies te verhinderen door de gepaste instellingen in uw internetbrowser te maken. Details hierover vindt u hierboven onder het punt "Cookies". Het gebruik van de MapBox-dienst via onze website is dan echter niet meer mogelijk.

Daarnaast biedt MapBox op www.mapbox.com/privacy/ meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens en over uw rechten en mogelijkheden om uw privacy te beschermen.

Bron: eRecht24

 

to top
Deze website maakt gebruik van cookies. Met het gebruik van de website, gaat u er mee akkoord dat wij cookies opslaan. Lees meer.
Begrepen